tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego nr z/08/2018 z dnia 13 grudnia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego nr Z/08/2018 z dnia 13 grudnia 2018 w ramach projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

13-12-2018 r.

W związku z realizacja projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza nabór ofert na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego nr Z/08/2018.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego z podziałem na części:

Zadanie nr 1 – Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ilości 4 szt.

Zadanie nr 2 – Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ilości 1 szt.

Zadanie nr 3 – Tablica multimedialna w ilości 1 szt.

Zadanie nr 4 – Rzutnik multimedialny w ilości 1 szt.

Zadanie nr 5 – Uchwyt do rzutnika multimedialnego w ilości 1 szt.

Zadanie nr 6 – Licencje Office dla firm w ilości 5 szt.

Zadanie nr 7 – Oprogramowanie antywirusowe (licencje roczne) w ilości 10 szt.

Przedmiot zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego i multimedialnego, został szczegółowo opisany w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
  4. Zamawiający nie dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy opisany jest w Ogłoszeniu o zamówieniu (załącznik nr 3).

JAK APLIKOWAĆ?

  1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2).
  2. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.
  3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 23.59.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

 

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się tutaj Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj Ogłoszenie o zamówieniu.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie komputerowe

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18