tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

METODYKA

Nasi Słuchacze są najważniejsi

Nauczanie języków obcych to dla nas pasjonujące zajęcie i przygoda, to wkraczanie w światy innych ludzi i kultur, być może nieco innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. To otwieranie nowych perspektyw i szans życiowych.

Każdy Słuchacz jest inny, każda grupa Słuchaczy charakteryzuje się odmienną dynamiką, więc każde zajęcia są jedyne, niepowtarzalne.

Traktujemy Słuchaczy bardzo poważnie jako partnerów, szanując różnorodne potrzeby językowe i osobowości, staramy się stwarzać poczucie komfortu psychicznego podczas zajęć tak, aby jak najlepiej sprzyjać osiągnięciu sukcesu w dążeniu do zamierzonego celu.

 • oferujemy komfort skutecznej komunikacji;
 • formalne aspekty nauki języka realizujemy z osobami, dla których stanowi to cel nauki;
 • wykorzystujemy różnice w stylach uczenia się Słuchaczy, stosując formy zajęć oddziałujące na różne zmysły;
 • stosujemy materiały o wysokiej wartości motywacyjnej;
 • utrzymujemy bezpośredni i zdalny kontakt ze Słuchaczami;
 • wspólnie wypracowujemy odpowiednie nawyki i strategie dające Słuchaczom narzędzia do dalszego, samodzielnego rozwoju językowego;
 • cudów – nie obiecujemy. W zamian, kształcimy w Słuchaczach aktywną postawę – poczucie odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Kurs językowy krok po kroku

Z myślą o efektywnych kursach podnoszących sprawność komunikacyjną słuchaczy, niwelujących różnice między aktualnym poziomem zaawansowania językowego słuchaczy a pożądanym stopniem opanowania języka na danym stanowisku, przygotowaliśmy ofertę, która zaspokaja potrzeby zarówno konwersacji towarzyskich, jak i zawodowych.

Naszym klientom proponujemy optymalne i elastyczne rozwiązania organizacji szkoleń oraz rzetelny i przejrzysty system raportów i rozliczeń, modyfikowany stosownie do potrzeb naszych klientów.

Nasza oferta obejmuje:

 • analizę potrzeb i konsultacje dotyczące wyboru właściwego kursu,
 • ciekawe i efektywne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, doświadczoną i kreatywną      kadrę lektorską,
 • konsultacje dotyczące indywidualnej ścieżki rozwoju językowego,
 • wysokiej jakości materiały dydaktyczne,
 • dostęp do platformy e-learningowej,
 • dostęp do biblioteki Fundacji,
 • monitoring procesu nauczania,
 • rzetelny system raportów i rozliczeń – profesjonalną obsługę kursów.

Metodyka nauczania

Metodyka nauczania i ocena osiągnięć uczestników szkoleń opierają się o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ opracowany przez Radę Europy (ang. The Common European Framework of Reference for Languages). Poniższa tabela szczegółowo prezentuje ogólny opis poziomów biegłości językowej na danym poziomie zaawansowania.

POZIOM PODSTAWOWY

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć i zastosować typowe sformułowania, codzienne wyrażenia oraz podstawowe zwroty mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb w konkretnych sytuacjach. Potrafi przedstawić siebie i innych, jak również zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego np. miejsca zamieszkania, znanych sobie ludzi, posiadanych rzeczy. Porozumiewa się w języku obcym w  prosty sposób pod warunkiem, że interlokutor mówi wolno, wyraźnie i jest skłonny do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wypowiedzi i często stosowane wyrażenia związane z tematyką dotyczącą jej bezpośrednio, (np. podstawowe informacje o słuchaczu, jego rodzinie, zakupach, orientacji w miejscu pobytu, zatrudnieniu). Porozumiewa się w sytuacjach prostych i rutynowych wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji. Umie opisać prostymi pojęciami swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz sprawy wymagające natychmiastowego działania.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY       

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć główne myśli wyraźnej, standardowej wypowiedzi na tematy jej znane, związane z pracą, szkołą, sposobami spędzania czasu wolnego itp. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą zaistnieć podczas podróży po terenach, w których mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne przekazy na tematy, które są jej znane lub tematy związane z jej zainteresowaniami. Potrafi opisać przeżycia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i plany oraz krótko uzasadnić lub  wyjaśnić swoje opinie.

B2

Rozumie główne przesłanie złożonego przekazu zarówno o tematyce konkretnej jak i abstrakcyjnej, włącznie z technicznymi dyskusjami ze swojej dziedziny zawodowej. Potrafi porozumiewać się z taką płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rodzimym użytkownikiem danego języka bez wysiłku dla żadnej ze stron. Umie zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów i przedstawić swój pogląd na dany temat podając argumenty za i przeciw.

POZIOM ZAAWANSOWANY         

C1

Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów oraz rozpoznaje ukryte znaczenia. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie bez widocznego trudu w poszukiwaniu zwrotów i wyrażeń. Potrafi stosować język elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich, naukowych i zawodowych. Umie wyczerpująco wyrażać swoje myśli tworząc przejrzysty i poprawnie zbudowany tekst, w którym potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów. Wykazuje się znajomością celowego zastosowania form przekazu, łączników i środków wyrazu.

C2

Rozumie z łatwością praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streścić informacje pochodzące z różnych źródeł mówionych lub pisanych odtwarzając argumentację i przedstawiając wywód jasno i logicznie. Potrafi wyrażać się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach.

Skuteczna komunikacja językowa, zgodnie z zaleceniami Rady Europy, w jej różnorakich aspektach stanowi główny cel i ostateczne kryterium działań dydaktycznych Fundacji. W przypadku osób dorosłych metoda komunikacyjna, wzbogacona o elementy sprawdzone i najskuteczniejsze innych uznanych metod, daje doskonałe efekty. Metoda ta zakłada również, że lektor ma za zadanie ułatwiać proces uczenia się poprzez aktywizację Uczestników w pracy indywidualnej, parach czy w grupach. Czynny udział uczestników kursu w zajęciach polega na odgrywaniu ról, udziale w dyskusji oraz innych formach aktywności językowej.

W trakcie procesu nauczania:

 • przełamywane są opory w mówieniu czy lęk przed niezrozumieniem tekstu słuchanego,
 • zajęcia ukierunkowane są na zdiagnozowane potrzeby Uczestników kursów,
 • stosowany jest właściwy sposób komunikacji językowej w określonym kontekście społecznym, wynikający z codziennych sytuacji życia osobistego oraz zawodowego,
 • wykorzystywane są materiały autentyczne,
 • użycie języka ojczystego przez Słuchacza i przez lektora w trakcie zajęć ograniczone jest do minimum lub też zupełnie wyeliminowane,
 • wykorzystane są zróżnicowanie techniki pracy,
 • słuchacze wypracowują własne strategie uczenia się języków obcych,
 • podnoszona jest skuteczność porozumiewania się w języku obcym oraz wyrabiane są wśród Słuchaczy właściwe nawyki poprawności językowej.
pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18