tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

OFERTA DLA FIRM

Zarządzanie nauką języków obcych w instytucjach

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi prowadzi szkolenia w instytucjach profesjonalnie i kompleksowo.

Współpracujemy z Działami Szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia

 • uzgadniamy cel ogólny
 • ustalamy potrzeby językowe w kontekście danej instytucji
 • ustalamy cele szczegółowe
 • uzgadniamy ramy organizacyjne, intensywność i typ kursu (z lektorem, BLENDED, zdalny)
 • proponujemy optymalne rozwiązania programowe, metodyczne i sposób wsparcia

 Monitorujemy realizację szkolenia i utrzymujemy kontakt  z Działem Szkoleń

 • opiekun-koordynator do współpracy z Firmą nadzoruje aspekt organizacyjny
 • metodyk monitoruje realizację ścieżki programowej szkolenia językowego
 • zestawienia frekwencji są systematycznie wykonywane przez Fundację i dostarczane Firmie
 • raporty postępów są okresowo przygotowywane i dostarczane Firmie
 • wystawiane są certyfikaty ukończenia kursu lub zaświadczenia uczestnictwa

Kontakt z Uczestnikami szkoleń uważamy za bardzo ważny

 • określamy aktualny poziom zaawansowania językowego poprzez test, rozmowę z metodykiem,
 • wyposażamy uczestników w dostępne pomoce dydaktyczne
 • staramy się utrzymać bieżący kontakt poprzez:
  • lektorów
  • konsultacje zdalne lub bezpośrednie
  • korespondencję elektroniczną
  • platformę elearningową
 • prowadzimy:
  • ankiety badające opinie Uczestników w trakcie kursu
  • ankiety satysfakcji na zakończenie kolejnych semestrów lub okresów szkolenia

Zgodnie z oczekiwaniami Klientów, procedury obejmują następujące elementy:

 1. Audyt językowy – pozwalający określić poziom zaawansowania językowego Uczestników. Biorąc pod uwagę ocenę wyników, Fundacja posługuje się skalą i kryteriami oceny zgodnymi z tabelą poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
 2. Analiza potrzeb językowych Słuchaczy – pozwala określić specyficzne potrzeby językowe Uczestników oraz ich dotychczasowe doświadczenia w uczeniu się języków obcych.
 3. Raport podsumowujący – przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji (test wstępny oraz analiza potrzeb). Na jego podstawie następuje przygotowanie ścieżki rozwoju kompetencji językowych danego Uczestnika.
 4. Dobór odpowiednich materiałów szkoleniowych – otrzymuje je każdy Uczestnik kursu. Zalicza się do nich między innymi materiały własne przygotowane przez Fundację, podręczniki, teksty związane z tematyką kursu, wzory pism, słownictwo.
 5. Monitoring procesu szkolenia (badanie postępu kursanta) – sprawowany poprzez przeprowadzenie w trakcie trwania szkolenia regularnych testów cząstkowych obejmujących zrealizowany do danego momentu materiał; testy mogą być realizowane w dwóch formach:
 • w bezpośrednim kontakcie z lektorem na zajęciach,
 • online poprzez platformę e-learningową.
 1. Monitoring jakości prowadzonych przez lektorów kursów: hospitacje zajęć przeprowadzane przez metodyków Fundacji.
 2. Rejestrowanie frekwencji Słuchaczy w formie dzienników oraz list obecności; przygotowywanie comiesięcznych raportów.
 3. Test końcowy – przeprowadzany pod koniec każdego semestru, który diagnozuje uzyskane w trakcie kursu umiejętności.
 4. Ankieta ewaluacyjna – przeprowadzana na koniec kursu.
 5. Raport końcowy – przygotowywany po zakończeniu kursu, uwzględnia podsumowanie osiągnięć każdego Uczestnika, w tym:
 • frekwencję,
 • wynik testu wstępnego,
 • wyniki testów cząstkowych,
 • wynik testu końcowego,
 • opisową ocenę postępu,
 • dodatkowe uwagi.
 1. Zaświadczenia – wydane po zakończeniu kursu każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w szkoleniu.

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18