tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie

 

 

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi realizuje aktualnie projekt pt.:

Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie.

 

Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.

 

 

  • Ramy czasowe projektu: 01.10.2022 – 31.12.2023

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim (Lider) oraz Fundacją dla Migrantów DOBRY START (Partner).

Cele ogólne projektu:

  • zintegrowanie podmiotów (instytucje i organizacje) działających w kluczowych dla integracji obywateli państw trzecich obszarach,
  • profesjonalizacja kadr i osób pracujących z obywatelami państw trzecich,
   w szczególności w zakresie międzykulturowym i prawnym,
  • usprawnienie obsługi obywateli państw trzecich poprzez wzrost wydajności pracy terminali komputerowych,
  • zwiększenie dostępu obywateli państw trzecich do istniejących lokalnych zasobów
   i usług przydatnych w procesie integracji, w tym poradnictwa i informacji
  • poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz integracji OPT oraz pomiędzy tymi podmiotami, a obywatelami państw trzecich,
  • zwiększenie dostępu obywateli państw trzecich do istniejących lokalnych zasobów
   i usług przydatnych w procesie integracji,
  • podniesienie kompetencji ułatwiających obywatelom państw trzecich integrację, szczególnie w zakresie znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, kultury i historii polskiej.

 

Cele poszczególnych elementów projektu:

Komponent 1

Zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu dla obywateli państw trzecich oraz zaspokojenie potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obsługi cudzoziemców będących grupą docelową FAMI, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

  1. Zapewnianie doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.
  2. Zwiększenie zdolności obsługi obywateli państw trzecich uciekających przed wojną i innych obywateli państw trzecich uciekających z terytorium Ukrainy.
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego oraz teleinformatycznego w zakresie dostępu do danych osobowych obywateli państw trzecich.
  4. Przygotowanie pracowników na wyzwania migracyjne związane ze zwiększoną obsługą obywateli państw trzecich w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i podniesienie ich kompetencji w zakresie wielokulturowości i radzenia sobie ze stresem.

Komponent 2 
Działania doradcze i informacyjne dla cudzoziemców, Fundacją dla Migrantów DOBRY START

  1. Poprawa dostępu cudzoziemców z grupy docelowej do ogólnego i specjalistycznego doradztwa na temat ich praw i obowiązków w Polsce.
  2. Wsparcie w zakresie budowania kompetencji dotyczących praw i obowiązków na terenie województwa mazowieckiego; wsparcie cudzoziemców w procesie legalizacji pobytu w Polsce; wyposażenie cudzoziemców w umiejętność kompletowania dokumentów niezbędnych m.in. do legalizacji i kompletnego przygotowywania wniosków w celu usprawnienia procesu legalizacyjnego i ułatwienia pracy urzędnikom.
  3. Poprawa dostępu cudzoziemców do informacji, zasobów i usług w dziedzinie aktywizacji zawodowej, ale także i ich podstawowych praw i obowiązków; poszerzenie świadomości prawnej grupy docelowej oraz poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji państwowych, możliwości i procedur związanych z legalizacją pobytu, ubezpieczeniem, mieszkaniem, edukacją itp. w Polsce.
  4. Zwiększenie efektywności dotarcia pomocy do cudzoziemców poprzez przygotowanie i zatrudnienie doradców integracyjnych (spośród cudzoziemców) dla dorosłych; promowanie zaangażowania cudzoziemców w realizację projektu.
  5. Efektywna integracja poprzez wydarzenia i eventy międzykulturowe i stworzenie neutralnej płaszczyzny na poznawanie różnic i podobieństw między migrantami a społeczeństwem przyjmującym; otwarcie dialogu i zwiększanie tolerancji pomiędzy społeczeństwem przyjmującym a cudzoziemcami.

Komponent 3
Kursy adaptacyjne i nauka języka polskiego, Fundacją dla Migrantów DOBRY START

 1. Poprawa dostępu cudzoziemców do informacji, zasobów i usług w dziedzinie aktywizacji zawodowej, ale także i ich podstawowych praw i obowiązków; poszerzenie świadomości prawnej grupy docelowej oraz poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji państwowych, możliwości i procedur związanych z legalizacją pobytu, ubezpieczeniem, mieszkaniem, edukacją itp. w Polsce.
 2. Integracja cudzoziemców z polskim społeczeństwem poprzez naukę języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze polskiej.

Komponent 4
Program aktywizacji zawodowej cudzoziemców, Fundacją dla Migrantów DOBRY START

 1. Umożliwienie zagospodarowania potencjału intelektualnego cudzoziemców pochodzących z grupy docelowej przez polską gospodarkę; promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności pośród grupy docelowej przez stworzenie dostępu do wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwój firmy w Polsce; stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i networkingu biznesowego.
 2. Wsparcie poziomu wiedzy i wyrównanie kompetencji dotyczących praw i obowiązków na terenie województwa mazowieckiego; podjęcie działań przeciw nadużyciom i nielegalnej pracy w Polsce; dążenie do minimalizacji błędów i nadużyć w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce; wyposażenie cudzoziemców w umiejętność kompletowania dokumentów niezbędnych m.in. do legalizacji i kompletnego przygotowywania wniosków w celu usprawnienia procesu legalizacyjnego i ułatwienia pracy urzędnikom.

Komponent 5

Wsparcie nauki języka polskiego przez cudzoziemców oraz zaspokojenie potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obsługi cudzoziemców będących grupą docelową FAMI poprzez podniesienie poziomu znajomości języków obcych oraz kompetencji w zakresie obsługi klienta wielokulturowego, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

 1. Podniesienie kompetencji językowych pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pracujących z cudzoziemcami.
 2. Podniesienie kompetencji międzykulturowych pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pracujących z cudzoziemcami.
 3. Wsparcie procesu integracji cudzoziemców poprzez organizację kursów adaptacyjnych obejmujących tematykę dotyczącą wiedzy obywatelskiej, międzykulturowej, prawa pracy, poszukiwania pracy i przygotowania do pełnego uczestnictwa w polskim rynku pracy oraz prawa oświatowego i opieki medycznej.
 4. Integracja cudzoziemców z polskim społeczeństwem poprzez naukę języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze polskiej.
 5. Podniesienie kompetencji językowych cudzoziemców w zakresie języka specjalistycznego jako przygotowanie do pracy zawodowej.
 6. Podniesienie poziomu znajomości języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii Polski wśród dzieci i młodzieży cudzoziemskiej, w celu wyrównywania szans edukacyjnych; integracja językowo-kulturowa dzieci cudzoziemskich (w wieku przedszkolnym i szkolnym) i ich rodzin ze społeczeństwem polskim.
 7. Wsparcie procesu edukacji i wyrównywania poziomu kompetencji dzieci cudzoziemskich w stosunku do polskich rówieśników; poprawa jakości relacji i integracji dzieci polskich i cudzoziemskich w klasach szkolnych.

 

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18