tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi sprzątania sal dydaktycznych i sali na punkt informacyjny nr Z/2018/SP z dnia 10-09-2018 roku

10 września 2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza nabór ofert na świadczenie usługi sprzątania sal dydaktycznych i sali na punkt informacyjny nr Z/2018/SP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń o łącznej powierzchni nie przekraczającej 185 m2., znajdujących się na II piętrze w budynku przy ul. M. Kopernika 17. Usługa świadczona będzie pięć razy w tygodniu w godzinach 21.00 – 07.00. W ramach świadczonej usługi do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 

– odkurzanie podłogi,

– wycieranie kurzy z mebli,

– wycieranie kurzy z komputerów i innych sprzętów,

– mycie tablic,

– mycie parapetów,

– wynoszenie śmieci i wymiana worków, mycie koszy na śmieci,

– mycie lamp oświetleniowych,

– mycie drzwi wejściowych.

 

Usługa świadczona będzie w okresie: październik 2018 r. – luty 2021 r.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie tj. posiada min. 6 miesięczne doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

 

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w rozdz. III pkt 1 ogłoszenia na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdz. III pkt. 3 ogłoszenia.

 

 1. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:
 2. a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, o których mowa w rozdz. III pkt. 1, , wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Dowodami o których mowa w pkt. 3.a) są:

 1. poświadczenie o należytym wykonaniu usługi od podmiotu na rzecz, którego świadczona była lub jest dana usługa,
 2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji;
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 4. Oferta musi być czytelna;
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 września 2018 roku do godz. 23.59 .

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi sprzątania sal dydaktycznych i sali na punkt informacyjny nr Z.2018.SP.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj Załącznik nr 1 – formularz cenowy ogłoszenie sprzątanie sal dydaktycznych i sali na punkt informacyjny 2018.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18