tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji metodyka warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i asystentów nr Z/2018/MUW/MWiSZ z dnia 09 kwietnia 2018

09 kwietnia 2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko metodyka warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i asystentów nr Z/2018/MUW/MWiSZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji metodyka warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i asystentów w ramach projektu.

 

W ramach projektu planowanych jest przygotowanie i przeprowadzenie 6 sesji szkoleniowych dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz jednej sesji szkoleniowej dla kandydatów na asystentów szkolnych/kulturowych. Każda sesja dla nauczycieli będzie obejmowała 40 godzin szkoleniowych, zaś sesja dla kandydatów na asystentów szkolnych/kulturowych będzie obejmowała 60 godzin szkoleniowych zajęć dydaktycznych oraz 20 godzin szkoleniowych praktyk. W każdym roku przewidywane jest przygotowanie i przeprowadzenie 2 sesji szkoleniowych dla nauczycieli. Przygotowanie i przeprowadzenie sesji szkoleniowej dla kandydatów na asystentów szkolnych/kulturowych przewidziane jest w drugim roku projektu (2019 rok).

 

Zakres obowiązków:

 

 1. przygotowanie szczegółowego programu poszczególnego szkolenia i warsztatu,
 2. pomoc metodyczna w procesie rekrutacji beneficjentów na szkolenia i warsztaty,
 3. przygotowanie dokumentacji metodycznej i dydaktycznej szkoleń, warsztatów i praktyk,
 4. zbudowanie zespołu wykładowców prowadzących szkolenia i warsztaty,
 5. merytoryczne czuwanie nad przebiegiem szkoleń, warsztatów i praktyk,
 6. prowadzenie konsultacyjnych dyżurów metodycznych dla beneficjentów,
 7. nadzór nad przygotowywaniem autorskich materiałów dydaktycznych oraz pomocy dydaktycznych,
 8. pomoc merytoryczna przy tworzeniu raportów kwartalnych z realizacji szkoleń i warsztatów.

 

Termin obowiązywania umowy: maj 2018 – luty 2021

Miejsce świadczenia usługi: teren Województwa Mazowieckiego

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy zlecenia (zapraszamy też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)

Czas świadczenia usług: niepełny wymiar czasu, średnia przewidywana liczba godzin miesięcznie – 80 godz.

Liczba stanowisk: 1

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 1. ukończone studia wyższe magisterskie ze specjalizacją nauczycielską – polonistyka;
 2. minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy w placówce edukacyjnej jako nauczyciel lub lektor języka polskiego jako obcego;
 3. minimum 2 – letnie doświadczenie w placówce edukacyjnej jako metodyk języka polskiego jako obcego;
 1. minimum roczne doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego dla nauczycieli przedszkolnych oraz szkolnych;

Kwalifikacje pożądane:

 1. Posiadanie aktualnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania sytemu oświaty w Polsce oraz związanych z nim przepisami i regulacjami dotyczącymi edukacji cudzoziemców w polskich placówkach edukacyjnych.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji;
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 4. Oferta musi być czytelna;
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00:

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II ogłoszenia.

– pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji metodyka warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i asystentów nr Z.2018.MUW.MWiSZ.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj Załącznik nr 1 – formularz cenowy metodyk warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i asystentów 2018.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18