tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji metodyka języków obcych nr Z/2019/MUW/MKJO z dnia 14 maj 2019

14 maja 2019

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko metodyka języków obcych nr Z/2019/MUW/MKJO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji metodyka kursów języków obcych w ramach projektu.

 1. W ramach projektu planowanych jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć języków obcych w 7 grupach językowych w każdym roku trwania projektu (projekt 3 letni).
 2. W grupach będzie nauczany m.in. język angielski, rosyjski i francuski.
 3. Każda grupa realizuje 120 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
 4. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 5. Uczestnikami zajęć będą osoby dorosłe mające na co dzień w pracy styczność z cudzoziemcami.
 6. Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 7. Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 8. Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A1 do C1.
 9. Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 10. Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 11. Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

Zakres obowiązków:

 1. pomoc przy rekrutacji uczestników do projektu od strony metodycznej,
 2. ocena poziomu znajomości języka obcego przez uczestników i przydzielenie do odpowiedniej grupy,
 3. prowadzenie dokumentacji zajęć: ankiety analizy potrzeb, dzienniki, rejestr elektroniczny, sprawozdania, raporty, ankiety satysfakcji,
 4. przygotowanie oraz przeprowadzanie testów wstępnych/poziomujących (audyt językowy),
 5. planowanie i organizacja kursów od strony metodycznej,
 6. planowanie kursów zgodnie z ich charakterystyką,
 7. przygotowywanie oraz wdrażanie programów nauczania,
 8. rekrutacja lektorów / zarządzanie kadrą,
 9. prowadzenie systematycznej oceny lektorów,
 10. hospitacje oraz raportowanie,
 11. przygotowanie lektorów do prowadzenia nowych kursów, konsultacje metodyczne,
 12. kontakt ze słuchaczami indywidualnymi oraz w grupach w sprawie przebiegu zajęć.

Termin obowiązywania umowy: czerwiec 2019 – luty 2021

Miejsce świadczenia usługi: teren Województwa Mazowieckiego

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy zlecenia (zapraszamy też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)

Czas świadczenia usług: niepełny wymiar czasu, średnia przewidywana liczba godzin miesięcznie – 80 godz.

Liczba stanowisk: 1

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku filologia angielska;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel lub lektor języka obcego;
 • minimum 4 – letnie doświadczenie w pracy jako metodyk języków obcych;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionego aktualnego CV z którego jednoznacznie wynikać będzie posiadanie wymaganych kwalifikacji.

 

Kwalifikacje pożądane:

 • UMIEJĘTNOŚCI POŻĄDANE:
 • umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem lektorskim
 • umiejętność kierowania procesem nauczania
 • wykorzystywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w projektowaniu jednostek lekcyjnych oraz dłuższych etapów edukacyjnych
 • dostosowywanie metod oraz technik nauczania do właściwej grupy wiekowej słuchaczy
 • PREDYSPOZYCJE POŻĄDANE:
 • dyscyplina i opanowanie
 • sumienność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • profesjonalizm
 • elastyczność w działaniu
 • WIEDZA POŻĄDANA:
 • znajomość różnorodnych metod oraz technik nauczania języków obcych
 • posiadanie wiedzy na temat strategii uczenia się oraz nauczania osób dorosłych
 • posiadanie wiedzy na temat różnic charakterystycznych dla uczących się języków obcych
 • posiadanie wiedzy z zakresu planowania w procesie kształcenia językowego
 • znajomość zagadnień związanych z międzykulturowością

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji;
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 4. Oferta musi być czytelna;
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2019 roku do godz. 16.00:

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II ogłoszenia.

– pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj ogłoszenie rekrutacja metodyk języków obcych 2019.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj Załącznik nr 1 – formularz cenowy metodyk języków obcych 2019.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18