tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Konkurs ofert na stanowisko lektora/lektorki języka angielskiego

4 grudnia 2019 roku

W związku z realizacja projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi zaprasza do złożenia oferty na stanowisko lektora/lektorki języka angielskiego w ramach zamówienia nr Z/02/2019.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli lektora/lektorki języka angielskiego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 1 do 2 grupach językowych w każdym roku realizacji projektu (projekt 3 letni), gdzie każda grupa realizuje 120 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 5. Uczestnikami zajęć będą osoby dorosłe mające na co dzień w pracy styczność z cudzoziemcami.
 6. Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 7. Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 8. Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A1 do C1.
 9. Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 10. Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 11. Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • prowadzenie zajęć z języka angielskiego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

 

Termin obowiązywania umowy: grudzień 2019 – luty 2021

Liczba stanowisk: 1

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca język angielski i przygotowanie pedagogiczne lub,

dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski i posiada przygotowanie pedagogiczne lub,

dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego.

 • min. 3 letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.

Kwalifikacje pożądane:

 • Dobra znajomość pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego.
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa i administracji publicznej.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1).
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 grudnia 2019 roku do godz. 23:59.
  – osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Mikołaja Kopernika 17, 00 – 359 Warszawa
  – pocztą elektroniczną na adres: a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie roli lektora języka angielskiego nr Z.02.2019.

Wzór formularza ofertowego znajduje się tutaj Załącznik nr 1 – formularz ofertowy lektor j. angielskiego nr Z.02.2019

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18