tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Konkurs ofert na realizację usługi druku publikacji

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi druku publikacji nr Z/03/2022/MUW z dnia 28 października 2022 roku w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.  

Przedmiot zamówienia :  

Przedmiotem zamówienia jest druk pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego wymienionych w Załączniku nr 2 – Ogłoszenie o zamówieniu w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.  

Warunki udziału w postępowaniu:   

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu druku publikacji o nakładzie co najmniej 1600 egzemplarzy w ramach każdej z usług. Przez publikację należy rozumieć wydawnictwo (np. książkę, magazyn, katalog, broszurę, itp.) o objętości co najmniej 25 stron wraz z okładką.  

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tzn. posiada ciąg technologiczny / linię produkcyjną rozumianą jako co najmniej jedną maszynę do wysokonakładowego druku cyfrowego oraz maszynę do czterokolorowego druku arkuszowego , linię do oprawy zeszytowej oraz linię do oprawy klejonej. Maszyny muszą posiadać wydajność pozwalającą wykonać przedmiot zamówienia w określonych parametrach, nakładach i harmonogramie.  

Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą, na zasadzie spełnia/nie spełnia.   W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać, usługi potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale III ust. 1 pkt.   Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:  

  1. a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

  1. b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

  W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.  

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.   Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać narzędzia i potencjał techniczny potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale III ust. 2 pkt.  

Sposób oraz termin składania ofert:  

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);

Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

Oferta musi być czytelna;

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi posiadane doświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2022 r. do godz. 12.00: – osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II. – pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się tutaj: Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o zamówieniu nr Z/03/2022/MUW.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj Formularz_ofertowy zamówienie nr Z.03.2022.MUW – druk publikacji.  

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18