tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego

W związku z realizacja projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 2 do 4 grupach językowych w każdym roku realizacji projektu (projekt 3 letni), gdzie każda grupa realizuje 120 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 5. Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.
 6. Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 7. Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 8. Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A0 do C1.
 9. Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 10. Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 11. Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • przygotowanie i uczestnictwo w wyjściach kulturalnych,
 • pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń projektowych np. Wieczory Narodów, wieczory z polską kinematografią,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

Termin obowiązywania umowy: lipiec 2018 – luty 2021

Liczba stanowisk: 4

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 1. Stopień magistra filologii polskiej lub neofilologii,
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kwalifikacje pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy z grupą wielokulturową,
 2. Znajomość pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

 1. bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność,
 2. zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1).
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2018 do godz. 16:00.
  – osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02 – 078   Warszawa
  – pocztą elektroniczną na adres: a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie roli lektora języka polskiego jako obcego nr Z.01.2018

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj załącznik nr 1 – formularz ofertowy

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18