tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

KONKURS NA STANOWISKO LEKTORA/LEKTORKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka rosyjskiego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie roli lektora/lektorki języka rosyjskiego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w 3 grupach językowych, gdzie każda grupa realizuje 60 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalną liczbą punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 • Projekt realizowany jest w okresie od października 2022 roku do końca września 2023 roku.
 • Uczestnikami zajęć będą osoby dorosłe.
 • Przewidywana częstotliwość zajęć to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 • Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.30 – 9.00 lub 15.00-16.30.
 • Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A1 do C1.
 • Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 • Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 • Zajęcia prowadzone będą w formule zdalnej lub stacjonarnej.
 • Zajęcia w formule stacjonarnej realizowane będą na terenie Warszawy.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć z języka rosyjskiego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

Termin obowiązywania umowy: październik 2022 – wrzesień 2023

Liczba stanowisk: 1

WYMAGANIA: Kwalifikacje wymagane:

 1. Stopień magistra filologii rosyjskiej lub neofilologii,
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego.

Kwalifikacje pożądane:

 1. Znajomość pomocy dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1).
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 października 2022 roku do godz. 23.59.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– w formie elektronicznej, skanu lub zdjęcia pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj: Ogloszenie_o_zatrudnieniu do roli lektora j. rosyjskiego Z.02.2022.MUW.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj: załącznik nr 1 – formularz ofertowy lektor j. rosyjskiego Z.02.2022.MUW.  

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18