tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego

1 października  2021 roku

W związku z realizacją projektu pt. „Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w kursach języka polskiego ogólnego w ramach projektu pt. „Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 2 do 4 grupach językowych, gdzie każda grupa realizuje 60 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalną liczbą punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 • Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia 2021 roku do końca grudnia 2022 roku.
 • Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.
 • Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 • Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 • Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A1 do C1.
 • Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 • Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 • Zajęcia prowadzone będą w formule zdalnej lub stacjonarnej.
 • Zajęcia w formule stacjonarnej realizowane będą na terenie Warszawy.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • przygotowanie i uczestnictwo w wyjściach kulturalnych,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

Termin obowiązywania umowy: październik 2021 – grudzień 2022

Liczba stanowisk: 2

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 1. Stopień magistra filologii polskiej lub neofilologii,
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kwalifikacje pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy z grupą wielokulturową,
 2. Znajomość pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1).
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 października 2021 roku do godz. 23.59.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– w formie skanu lub zdjęcia pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj: ogłoszenie-o-zatrudnieniu-do-roli-lektora-języka-polskiego-nr-ZL.02.2021

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj: załącznik-nr-1-formularz-ofertowy-lektor-j.-polskiego-ZL.02.2021

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18