tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego

18 lutego 2021 roku

W związku z realizacja projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 1 do 5 grupach językowych, gdzie każda grupa realizuje min. 60, a max. 76 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalną liczbą punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 • Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lipca 2021 roku.
 • Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.
 • Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 • Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 • Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A1 do C1.
 • Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 • Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 • Zajęcia prowadzone będą w formule zdalnej lub stacjonarnej.
 • Zajęcia w formule stacjonarnej realizowane będą na terenie Warszawy.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • przygotowanie i uczestnictwo w wyjściach kulturalnych,
 • pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń projektowych np. Wieczory Narodów, wieczory z polską kinematografią,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

Termin obowiązywania umowy: marzec 2021 – lipiec 2021

Liczba stanowisk: 12

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 1. Stopień magistra filologii polskiej lub neofilologii,
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kwalifikacje pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy z grupą wielokulturową,
 2. Znajomość pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1).
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 lutego 2021 roku do godz. 23.59.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– w formie skanu lub zdjęcia pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj ogłoszenie o zatrudnieniu na funkcję lektora j. polskiego nr Z.01.2021.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj załącznik nr 1 – formularz ofertowy lektor j. polskiego nr Z.01.2021.

en=5