Strona główna Aktualności Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi prowadzenia stacjonarnych oraz konsultacyjnych zajęć z języka polskiego jako obcego

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi prowadzenia stacjonarnych oraz konsultacyjnych zajęć z języka polskiego jako obcego

30 wrzesień 2016

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi prowadzenia stacjonarnych oraz konsultacyjnych zajeć z jezyka polskiego jako obcego nr 06/2016 w ramach projektu "Polski na dobry start". finasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Bezpieczna Przystań), budżetu państwa oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

 

I.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 600 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min.) stacjonarnych lub konsultacyjnych zajęć języka polskiego jako obcego dla uczestników projektu „Polski na dobry start" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, budżetu państwa oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Zajęcia realizowane będą w dwóch grupach dydaktycznych po 300 godz. lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min.) dla każdej grupy w okresie od października 2016 roku do końca września 2017 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 lektora. Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy ubiegający się o nadanie status uchodźcy lub jednej z form ochrony uzupełniającej. Zdecydowana większość to osoby dorosłe. Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne lub 3 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć. Zajęcia prowadzone będą na poziomach od A0 do C1. Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób. Terminy zajęć będą zależały od preferencji uczestników kursu. Miejscem świadczenia usługi będzie siedziba Zamawiającego.

 

II.   Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


OSOBY FIZYCZNE - warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:


Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a. posiada wykształcenie wyższe,
b. wykaże min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawza wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) złoży swoje CV, z którego jednoznacznie wynikać będzie posiadanie wykształcenia wyższego oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców.


PODMIOTY GOSPODARCZE - warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:


Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a. przedłoży listę osób, które będą prowadziły zajęcia w projekcie, wraz z CV oraz pisemną deklaracją gotowości tej osoby do prowadzenia zajęć w w/w projekcie.
b. osoby w/w będą posiadały wykształcenie wyższe,
c. oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców.


Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) dokumentów: CV, z którego jednoznacznie wynikać będzie posiadanie wykształcenia wyższego oraz min. rocznego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców i deklaracji gotowości osoby do prowadzenia zajęć w w/w projekcie.

 

III.   Kryteria oceny oferty:

1. Cena - 100 % punktacji (maksymalnie 100 punktów)

Cena = Cena oferty najniższej / Cena oferty rozpatrywanej x 100 punktów

 

IV.   Termin i sposób składania ofert:

1.  Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);

2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

3.  Oferta musi być czytelna;

4.  Oferta musi być podpisana przez Oferenta;

5.  Ofertę należy złożyć w terminie do 10.10.2016 r. do godz. 16:00:

- osobiście w siedzibie zamawiającego, adres: ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
- przesłać faksem na numer 22 625 75 23
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

6.   Zamawiający odrzuci ofertę:

- złożoną po terminie;
- złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
- zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
- jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

7.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.

 

V.   Opis sposobu wyboru oferty:

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie III.

 

VI.   Osoba uprawniona do kontaktu:

Dodatkowych informacji udziela Adam Sajkowski - koordynator projektu,

tel. 22 654 22 18

e-mail: a.sajkowski@linguaemundi.pl

 

VII.   Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

- nie zostanie złożona żadna oferta;
- procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi" do zawarcia umowy.

4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

5. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi" w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 PDF

Wzór umowy - załącznik nr 2 PDF