LCCI

Konkurs „LCCI Business English Competition”

18 listopada 2011 roku odbędzie się już V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „LCCI Business English Competition” pod Honorowym Patronatem Ambasady Brytyjskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Patronem medialnym są między innymi Harward Business Review Polska oraz PERSPEKTYWY.


Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest firma inMedia Polska, Krajowy Reprezentant Londyoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, laureat Medalu Europejskiego, przyznanego m.in. przez Business Centre Club, za propagowanie nauki biznesowego języka angielskiego i egzaminów LCCI IQ. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce, które na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeo studenckich.


Udział w konkursie jest bezpłatny. Mogą w nim brad udział studenci wszystkich szkół wyższych w Polsce, bez względu na rodzaj i kierunek studiów. Jest to dla nich szansa by zmierzyd się ze specyficznym słownictwem biznesowym i zasadami obowiązującymi w międzynarodowym środowisku zawodowym oraz sprawdzid nabyte umiejętności językowe, które w przyszłej karierze będą miały wielce istotne znaczenie.


Ideą konkursu jest przede wszystkim uświadomienie studentom, iż znajomośd zagadnieo specjalistycznych w języku angielskim jest niezwykle istotna w przygotowaniu się do przyszłego życia zawodowego. Praktyczna umiejętnośd posługiwania się ‘Business English’ jest niezmiennie wymieniana jako jedno z najważniejszych oczekiwao pracodawcy względem nowo zatrudnionych pracowników. A zatem dla studentów jest to również możliwośd zdobycia nowych kwalifikacji cenionych przez przedsiębiorców w Polsce i na całym świecie.


Konkurs spełnia jeszcze jedną istotną funkcję: szerzy etykę biznesową i przygotowuje do owocnych, międzynarodowych spotkao zawodowych. Dzięki konkursowi propagowany jest także jednolity i jednoznaczny sposób oceny i umiejętności językowych – CEFR (Common European Framework of Reference), opracowany przez Radę Unii Europejskiej.


V edycja konkursu zostanie przeprowadzona 18 listopada 2011 roku o godz. 16.00 jednocześnie na wszystkich uczelniach, które zgłoszą chęd udziału w naszym przedsięwzięciu. W poprzedniej edycji konkursu było to 19 uczelni .
Nieustannie zwiększająca się liczba uczestników konkursu jest świadectwem coraz lepszego opanowania przez studentów specjalistycznego słownictwa i chęci sprawdzenia kompetencji, a także prestiżu wydarzenia w świadomości jego uczestników, a także instytucji, które zdecydowały się na współpracę przy konkursie.


Organizatorzy i sponsorzy konkursu ufundowali atrakcyjne nagrody dla wszystkich finalistów. Można wymienid między innymi: zagraniczną tygodniową praktykę wakacyjną w renomowanej firmie EDI w Wielkiej Brytanii, nagroda rzeczowe Ipady, specjalistyczne książkowe wydawnictwa firmy Pearson, wydawnictwa Harvard Business Review.


Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu LCCI odbędzie się w 20 kwietniu 2011 roku w Warszawie, w obecności przedstawicieli Patronów, Patronów Medialnych i Sponsorów konkursu, osób reprezentujących Uczelnie, będące Centrami Konkursowymi, nagrodzonych studentów i wykładowców, którzy przyczynili się do ich sukcesu, reprezentantów Kapituły Londyoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz wielu innych znamienitych gości.
Po uroczystości przewidziane jest spotkanie z prasą i mediami poświęcone konkursowi i egzaminom LCCI, pozwalającym na potwierdzenie wysokich kwalifikacji i umiejętności językowych.

Pobierz PDF

wiecej