Strona główna MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE Podręcznik komunikacyjny

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE Podręcznik komunikacyjny

 

Podręcznik komunikacyjny do nauki języka polskiego jako obcego dla rodziców i opiekunów

(poziom A2/B1)

Samanta Busiło, Agnieszka Wiśniewska

ISBN 978-83-65099-14

Liczba stron: 106 stron formatu A4 + CD z nagraniami audio


Rok wydania: 2015


 

 

 

 „Moje dziecko w polskiej szkole” to podręcznik komunikacyjny do nauki języka polskiego jako obcego przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku szkolnym i opiekunów. Uwzględnia on sytuacje komunikacyjne oraz zadania językowe, sprzyjające kształceniu kompetencji językowych rodziców niezbędnych do pełnego uczestnictwa w procesie edukacji dzieci w obszarach związanych z nauką, zdrowiem i sprawowaniem opieki. Korzystający z podręcznika studenci

- uczą się zapisać dziecko do szkoły, na zajęcia sportowe, kupić wyprawkę, opisać postępy w nauce syna

czy córki, usprawiedliwić nieobecność ucznia na lekcjach, wezwać pogotowie, i in.,

- poznają polski system edukacji, opieki medycznej, polską obyczajowość, styl życia,

- pracują z materiałami bliskimi autentycznym (ogłoszenia o rekrutacji do szkół, notatki z dzienniczka ucznia, oferty zajęć dodatkowych w formie ulotek czy stron internetowych, fragmenty audycji radiowych z udziałem psychologa szkolnego, i in.).

 

 

Seria obejmuje:

• Podręcznik studenta, CD

• Materiały dydaktyczne dla nauczyciela (tabele gramatyczne, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, gry i zabawy językowe)

 

 

Otwarcie granic i związane z tym intensywne migracje ludności spowodowały wiele zmian o charakterze społecznym, kulturowym. Zmiany te dotykają znacząco językowych procesów dydaktycznych. Nauczanie języków w XXI wieku to realizacja licznych i ambitnych celów, których wspólnym mianownikiem jest wyposażenie uczących się w kompetencje, które zapewnią im lepszy start w życiu, przyczynią się do sukcesu osobistego i zawodowego, pozwolą zrealizować marzenia, pragnienia, plany, umożliwią samorealizację. Jest to  szczególnie aktualne w procesie nauczania/uczenia się języków w środowiskach migrantów.

Dlatego z największym uznaniem należy powitać inicjatywę tworzenia materiałów nauczania dostosowanych do konkretnych, życiowych potrzeb uczących się. Recenzowany podręcznik pt. „Moje dziecko w polskiej szkole" to jedna z części serii materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do kształcenia rodziców dzieci cudzoziemskich, przebywających w Polsce. [...]

Mocną stroną podręcznika są teksty (pisemne i ustne). Są one w większości preparowane, ale to co uderza, to autentyczny charakter, widoczny zarówno w ich strukturze jak i użytych formach językowych. Można śmiało stwierdzić, że są one „dydaktycznie autentyczne" (M. Dakowska 2001: 128). Autorki, bazując na szeroko zakrojonej analizie materiałów edukacyjnych potrafiły stworzyć teksty, które przenoszą słuchacza/czytelnika w świat polskiej szkoły podstawowej. Pomaga to oczywiście w osiągnięciu priorytetowego celu nauczania języka polskiego, jakim jest sprawna komunikacja w konkretnych sytuacjach i w specyficznym kontekście socjokulturowym.

[...] Podsumowując, mamy zatem do czynienia z pracą ważną, wyznaczającą nowe standardy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Jest to podręcznik przekonujący do refleksji nad pracą językową z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowany na innowacyjne ujęcia i rozwiązania w kształceniu językowym.


Z recenzji dr hab. Iwony Janowskiej

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie

Uniwersytet Jagielloński 

 

 

 

 

  

Powrót