Strona główna Polski na dobry start

Polski na dobry start

Projekt Polski na dobry start współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Bezpieczna Przystań), budżetu państwa oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

 

Projekt realizowany jest w okresie: X.2015 roku - IX.2017 roku.

 

Projekt skierowany jest do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Głownymi celami proejktu są:

 

- wsparcie procesów integracyjnych cudzoziemców oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej poprzez edukację,

-  integracja  imigrantów  z polskim społeczeństwem poprzez naukę języka polskiego z elementami realioznawstwa,  wywołanie interakcji społecznych poprzez udział w miniprojektach edukacyjnych (broszury tematycznej, imprezy o charakterze spotkań międzykulturowych itp.),

- wzrost kompetencji realioznawczych, międzykulturowych i przygotowanie imigrantów do poszukiwania i podjęcia pracy  poprzez udział w warsztatach edukacyjnych,

-  diagnoza potrzeb językowych oraz kompetencji językowych imigrantów przy pomocy audytu kompetencji i potrzeb językowych,

 

Projekt obejmuje edukację językową i przygotowanie do aktywności zawodowej, rozwój kompetencji socjokulturowych i realioznawczych warunkujących działania językowe i pozajęzykowe oraz integrację społeczną imigrantów. Podstawowe działania to:

 

a)       Audyt potrzeb i kompetencji językowych:

 

 • opracowanie audytu potrzeb i kompetencji językowych
 • przeprowadzenie audytu potrzeb i kompetencji językowych

 

b)       Kursy języka polskiego jako obcego z elementami realioznawstwa:

 

 • kurs języka polskiego: zajęcia stacjonarne, lekcje w terenie, mini projekty edukacyjne, wycieczki i wyjścia kulturalne, spotkania integracyjne, wieczory filmowe, warsztaty o tematyce tradycji i kultury w Polsce,

 

c)       Szkolenia z realioznawstwa i kompetencji miękkich:

 

 • Warsztaty dotyczące praw cudzoziemców (prawa i obowiązki cudzoziemców w Polsce, podstawy prawa pracy)
 • Warsztaty z kompetencji międzykulturowych
 • Wykłady z wiedzy o Polsce
 • Dobre praktyki (wymiana doświadczeń adaptacyjnych, zawodowych i edukacyjnych cudzoziemców)

 

d)       Opracowanie modelowych rozwiązań metodycznych:

 

 • opracowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego dla imigrantów na poziomie A1/A2 z uwzględnieniem sytuacji komunikacyjnych specyficznych dla imigranta
 • opracowanie standardów testowych zgodnych z programem nauczania, ESOKJ i standardami certyfikatowymi Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego

 

e)     Opracowanie i publikacja materiałów dydaktycznych:

 

 • opracowanie i publikację podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego dla imigrantów na poziomie A1/A2 z uwzględnieniem sytuacji komunikacyjnych specyficznych dla imigranta (podręcznika studenta, zeszytu ćwiczeń i podręcznika dla nauczyciela);
 • opracowanie rozmówek polsko-rosyjskich (rosyjsko-polskich) i polsko-angielskich (angielsko-polskich) dla imigrantów

 

Powrót